Fair Trade Sprawiedliwy handel

Fair Trade czyli Sprawiedliwy Handel na świecie

Sprawiedliwy Handel jest to partnerstwo w handlu, opierające się na dialogu, przejrzystości i szacunku, w którym dąży się do większej równości w handlu międzynarodowym.

Przyczynia się do zrównoważonego rozwoju przez oferowanie lepszych warunków handlowych dla zmarginalizowanych producentów i pracowników, szczególnie na Południu. Organizacje Sprawiedliwego Handlu (wspierane przez konsumentów), aktywnie angażują się we wspieranie producentów, podnoszenie świadomości i kampanie na rzecz zmian zasad i praktyki konwencjonalnego handlu międzynarodowego.

Idea i główne zasady Fair Trade:

szacunek i troska dla ludzi i środowiska, stawianie potrzeb ludzi przed zyskiem; tworzenie producentom środków i możliwości w celu poprawy ich warunków życia i pracy; rozwój obustronnie korzystnych relacji pomiędzy sprzedawcami i nabywcami; płacenie przez kupujących ceny, która zapewnia producentom sprawiedliwe wynagrodzenie za ich pracę i akceptowalny dochód dla organizacji handlowej; wzrost świadomości na temat sytuacji kobiet i mężczyzn jako producentów i handlowców; promocja równych szans dla kobiet; ochrona praw kobiet, dzieci i ludności tubylczej.

Cele Fair Trade:

zwiększenie środków do życia dla producentów poprzez zwiększenie dostępu do rynku; wzmocnienie organizacji producentów, płacenie lepszych cen i zapewnienie ciągłości stosunków handlowych; wsparcie możliwości rozwoju upośledzonych społecznie producentów, szczególnie kobiet i ludności tubylczej, oraz ochrona dzieci przed eksploatacją w procesie produkcyjnym; podnoszenie świadomości wśród konsumentów na temat negatywnych skutków międzynarodowego handlu, aby pozytywnie oddziaływali poprzez swoją siłę nabywczą; tworzenie przykładu partnerstwa w handlu poprzez dialog, przejrzystość i szacunek; prowadzenie kampanii na rzecz zmian w zasadach i praktyce konwencjonalnego handlu międzynarodowego; ochrona praw człowieka poprzez promocję sprawiedliwości społecznej, zdrowej praktyki ekologicznej oraz bezpieczeństwa ekonomicznego.

Certyfikacja Fair Trade

Dla zapewnienia wiarygodności ruchu powstały dwa główne nurty certyfikacji Sprawiedliwego Handlu:

1. Certyfikacja organizacji i zintegrowanego łańcucha dostaw Sprawiedliwego Handlu Prowadzona jest przez Światową Organizację Sprawiedliwego Handlu (World Fair Trade Organization – WFTO), która zrzesza producentów z krajów ubogiego Południa oraz organizacje handlowe z krajów rozwiniętych. Standardy wypracowane dla organizacji Sprawiedliwego Handlu (Fair Trade Organizations) muszą być przez nie przestrzegane w całej ich działalności.
2. Certyfikacja produktów Sprawiedliwego Handlu Została wprowadzona w celu łatwego odróżnienia przez klientów produktów sprzedawanych w ramach ruchu.

Pierwszą organizacją certyfikującą Sprawiedliwego Handlu była fundacja Max Havelaar w Holandii, założona w 1988 r. Później podobne inicjatywy powstawały w różnych krajach Europy, Ameryki Południowej, w Australii, Nowej Zelandii i Japonii. Utworzyły one organizację parasolową FLO International, która zrzesza organizacje certyfikujące i sieci producentów z krajów ubogiego Południa. Aktualnie jest to największa organizacja, ustalająca standardy certyfikacji Sprawiedliwego Handlu dla produktów. Dotyczą one głównie produktów spożywczych (jak np. kawa, herbata, kakao, cukier trzcinowy, owoce południowe, orzechy itp.), ale również innych wyrobów, jak kwiaty doniczkowe i cięte, piłki sportowe, bawełna, drewno, złoto. W 2011 liczba producentów rolnych i pracowników przedsiębiorstw, którzy są bezpośrednimi beneficjentami systemu wynosiła ok. 1,2 mln osób, a przychody z tytułu sprzedaży produktów Fairtrade (według cen producentów rolnych) w 2010 wynosiły 550 mln. euro, co oznacza 24% wzrost w stosunku do 2008. Fairtrade International posługuje się znakiem certyfikacyjnym z napisem Fairtrade (łącznie), nietłumaczonego na żaden inny język. Umieszczany jest na opakowaniach jako gwarancja, że oznakowany produkt spełnia standardy certyfikacji Fairtrade. Nie odnosi się on jednak do właściciela marki produktu, który może dostarczać na rynek również produkty niecertyfikowane, które nie spełniają kryteriów Sprawiedliwego Handlu. Uczestnicy obu systemów odwołują się do Karty Zasad Sprawiedliwego Handlu (Charter of Fair Trade Principles), opracowanej i podpisanej przez WFTO i FLO w styczniu 2009.

Oprócz nich powstają też nowe systemy certyfikacji produktów i usług, np.: Naturland Fair – system certyfikacji produktów, łączący kryteria ekologiczne i Sprawiedliwego Handlu, odwołujący się również do Karty Zasad Sprawiedliwego Handlu; Fair for life – system skupiający się na certyfikowaniu produktów, które nie zostały objęte certyfikacją Fairtrade International, oraz dbaniem o produkcję etyczną w całym łańcuchu dostawczym; z kryteriami społecznymi certyfikacji łączy również kryteria ekologiczne; Ecocert; Bio Equitable; Fair Flowers Fair Plants – system certyfikacji kwiatów ciętych i roślin; Fair Trade in Tourism – system certyfikacji “sprawiedliwych” usług turystycznych; utworzony w RPA – jedyny system certyfikacji Sprawiedliwego Handlu, który powstał w krajach ubogich.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *